Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Akademia Funduszy – fundusze europejskie na lata 2021-2027 w dziedzinie ochrony zdrowia

Możliwości finansowania inwestycji w dziedzinie ochrony zdrowia w nowej perspektywie finansowej na lata 2021–2027 – to główny temat szóstej z kolei edycji Akademii Funduszy, która  odbyła się w Warszawie. W wydarzeniu uczestniczyli minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda i minister zdrowia Adam Niedzielski oraz wiceszef MFiPR Marcin Horała i wiceszef MZ Marcin Martyniak, a także eksperci i przedstawiciele środowiska nauk medycznych.

"W perspektywie finansowej na lata 2021-2027 wśród naszych priorytetów pozostaje inwestowanie funduszy europejskich w system ochrony zdrowia. To wsparcie jest odpowiedzią na kluczowe wyzwania i potrzeby reform, które zostały zidentyfikowane na poziomie unijnym i krajowym"– powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda podczas inauguracji Akademii Funduszy w Warszawie. 
"Środki krajowe i unijne pomagają realizować nasze reformy i unowocześniać podstawową opiekę zdrowotną (POZ). Dzięki nim podnosimy standardy i tworzymy system przyjazny dla pacjenta"–  zaznaczył minister zdrowia Adam Niedzielski.
"W centrum każdego wsparcia powinien być człowiek – zarówno jeśli chodzi o personel, jak i pacjenta, który jest w szczególnie wrażliwej sytuacji. Dlatego chcemy wspierać nie tylko infrastrukturę, która pozwala  udzielać najlepszej i najszybszej pomocy, ale również podnosić  kompetencje pracowników służb ratunkowych–" podkreślił wiceszef MFiPR Marcin Horała.

30 czerwca 2022 r. zakończyły się negocjacje Umowy Partnerstwa prowadzone między Komisją Europejską a polskim rządem. Przed nami nowa perspektywa finansowa, która została uroczyście zainaugurowana 8 lutego 2023 r. na Zamku Królewskim w Warszawie. Obszar ochrony zdrowia należał do jednych z najbardziej wymagających w negocjacjach z KE. 

"Instrumenty wsparcia w obszarze ochrony zdrowia są dostępne zarówno w programach krajowych jak i regionalnych. Obejmują działania wzmacniające proces cyfryzacji, rozwój działalności badawczej, ale także wsparcie infrastrukturalne oraz kształcenia kadr systemu ochrony zdrowia"– dodał szef MFiPR.

Wsparcie z programów regionalnych na ochronę zdrowia w nowej perspektywie 2021-2027

Sektor ochrony zdrowia stanowi ważny element programów regionalnych, po wybuchu pandemii Covid-19 dodatkowo uzupełniony środkami z instrumentu React-EU. 

Marszałkowie województw przeznaczyli już w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 łącznie prawie 8,5 mld zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na wsparcie tego obszaru, w tym 8 mld zł na wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia oraz 499 mln zł na wsparcie w zakresie informatyzacji i e-zdrowia. 

Dzięki tym środkom:

 • zrealizowano łącznie 938 projektów dotyczących infrastruktury ochrony zdrowia oraz 398 projektów z zakresu informatyzacji i e-zdrowia, 
 • udzielono wsparcia 937 podmiotom leczniczym, w tym 365 podmiotów uzyskało wsparcie w związku z pandemią COVID-19,
 • w ramach wsparcia związanego z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 zakupiono 974 respiratory, 117 karetek pogotowia i pojazdów na potrzeby reagowania kryzysowego oraz stworzono dodatkową przestrzeń łóżkową dla 1168 pacjentów chorych na COVID-19,
 • udostępniono 1670 usług publicznych on-line o 3 lub wyższym stopniu dojrzałości.

W nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 wsparcie w programach regionalnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rzecz sektora ochrony zdrowia wyniesie co najmniej 4,3 mld zł. W szczególności marszałkowie województw będą wspierać wzmocnienie roli podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) w systemie ochrony zdrowia. Będą też dążyć do poprawy dostępności do placówek zdrowotnych oraz uzupełniać wsparcie krajowe skierowane na reformę psychiatrii. Dodatkowo około 0, 8 mld zł zostanie przeznaczone na wsparcie projektów z zakresu e-zdrowia planowanych do realizacji w ramach środków przeznaczonych na cyfryzację. 

Dofinansowanie sektora ochrony zdrowia z programów krajowych

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) – wsparcie jednostek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w ramach programu

Wsparcie w FEnIKS w obszarze zdrowia stanowi odpowiedź na kluczowe wyzwania i potrzeby reform, które zostały zidentyfikowane na poziomie unijnym i krajowym. 

Działania będą ukierunkowane na:

 • wzmocnienie roli jednostek podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w tym lepsza koordynacja usług zdrowotnych w szczególności w zakresie opieki psychiatrycznej;
 • zwiększenie dostępności do opieki zdrowotnej poprzez wzmocnienie funkcji diagnostycznych;
 • wsparcie modelu lecznictwa otwartego, w tym poprzez rozwój udzielania świadczeń zabiegowych w trybie tzw. „jednego dnia”.
 • inwestycje infrastrukturalne w rozwój POZ, w tym cyfryzacja placówek i rozwój telemedycyny, doposażenie i roboty budowlane, będą mieć na celu wsparcie podmiotów w dostosowaniu do świadczenia nowych funkcji zdrowotnych. 

Wsparcie będzie skierowane do wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą, posiadających umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń w ramach POZ. 

Obszarem wymagającym szczególnego wsparcia ze środków FEniKS jest psychiatria, zarówno dzieci i młodzieży, jak i dorosłych. Adresatem działań będą wszystkie poziomy opieki zgodnie objęte reformą psychiatrii. 

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) – zakres wsparcia dla przedstawicieli branży medycznej

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), to nowa, atrakcyjna oferta dla przedsiębiorców, którzy zamierzają realizować innowacyjne projekty.

Wiedząc jak istotna w rozwoju badań jest współpraca sektora nauki i biznesu w Programie przygotowano także ofertę wsparcia wspólnych projektów badawczych dla przedsiębiorców i organizacji badawczych by umożliwić im rozwój innowacyjnych pomysłów oraz nowoczesnej infrastruktury badawczo-rozwojowej. 

Oferta Programu skierowana jest m.in. do: przedsiębiorstw, sektora nauki, konsorcjów przedsiębiorców oraz konsorcjów przedsiębiorców z organizacjami badawczymi, instytucji otoczenia biznesu, czyli ośrodków przedsiębiorczości, ośrodków innowacji, instytucji finansowych.

Przedsiębiorstwa z branży medycznej i ochrony zdrowia mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach wszystkich dostępnych instrumentów wsparcia w FENG.

FENG będzie wspierał projekty, które będą zgodne z Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami. Wśród nich uwzględniono obszar tematyczny KIS 1. Zdrowe społeczeństwo. 

Umożliwi to uwzględnienie zagadnień badawczych dotyczących sektora farmaceutycznego w projektach, które będą mogły startować w konkursach z FENG. 

Zakres KIS 1. Zdrowe Społeczeństwo obejmuje:

 • nowe produkty i technologie,
 • diagnostyka i terapia chorób,
 • wytwarzanie produktów.

Fundusze Europejskie na Rozwój Społeczny (FERS) - Kształcenie kadr medycznych

Wsparcie w łącznej kwocie 87 mln euro dla podmiotów AOS w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 koncentrować się będzie na poprawie ich dostępności. 

Opracowany i pilotażowo wdrożony zostanie standard dostępności w podmiotach świadczących ambulatoryjną opiekę specjalistyczną. Podmioty te, z racji specjalistycznych świadczeń, potrzebują również specyficznych standardów. 

W ramach projektu planowane jest opracowanie standardów dostępności i ich wdrożenie w 250 podmiotach, a także szkolenia dla pracowników tych podmiotów w zakresie obsługi pacjenta ze szczególnymi potrzebami.

Kształcenie szeroko rozumianych kadr medycznych stanowi jeden z priorytetowych obszarów wsparcia EFS+ w nowej perspektywie finansowej. Ze względu na ogólnopolski charakter wyzwania, jakim jest zapewnienie odpowiedniej do potrzeb zdrowotnych polskiego społeczeństwa liczby wysoko wykwalifikowanych kadr medycznych, wsparcie kształcenia medyków zaplanowano w programie krajowym Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Na podnoszenie umiejętności kadr medycznych, w ramach kształcenia podyplomowego, przeznaczymy w programie FERS aż 302 mln euro.

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)

Wsparcie z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 obejmie dalszy rozwój e-usług publicznych w obszarze zdrowia dostępnych przez Internetowe Konto Pacjenta. Wspierane będą także przedsięwzięcia rozwijające usługi telemedyczne.

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) – wsparcie branży medycznej

W Programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na wsparcie mogę liczyć przedsiębiorcy z tego makroregionu. Dotyczy to również przedstawicieli branży medycznej. 

Interreg

Polska uczestniczy w 11 programach Interreg, które są częścią polityki spójności. Umożliwiają one realizację projektów w międzynarodowych partnerstwach. Działania możliwe do realizacji w zakresie zdrowia mają zazwyczaj charakter miękki, ale niektóre programy dopuszczają również przedsięwzięcia o charakterze infrastrukturalnym.

Na wschodniej granicy skupiamy się na programie Interreg Polska-Ukraina. Posiada on osobną oś priorytetową dotyczącą ochrony zdrowia z budżetem na poziomie prawie 50 mln euro.